top of page

Povinně zveřejňované informace

Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název:

     Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: 

    Zřizovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

    Důvod založení: Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí, poskytující předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura:

     statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.

     Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Mateřské školy Brno, Švermova 11, příspěvkové   

     organizace,

     složky organizace: Mateřská škola, školní jídelna

4. Kontaktní spojení:

     4.1. Kontaktní poštovní adresa: Švermova 11, 625 00 Brno

     4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Švermova 11, 625 00 Brno

     4.3. Úřední hodiny: po – pá: 7:00 – 12:00 hod., nebo dle předchozí domluvy

     4.4. Telefonní čísla: +420 547 218 196, +420 733 538 394

     4.5. Adresa internetové stránky: https://www.mssvermova.cz/ 4.6. Emailová adresa: mssvermova@seznam.cz

     4.6. Elektronická adresa podatelny: mssvermova@seznam.cz

     4.7. ID datové schránky: f4tkyy8

5. Případné platby lze poukázat na účet: 48237621/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČ: 75001586

7. DIČ: ----------

8. Dokumenty

     8.1. Seznamy hlavních dokumentů: seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

     8.2. Rozpočet: na webu školy a v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

     Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.         Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

     Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: mssvermova@seznam.cz s uvedením       údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

       Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí:

       Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po               oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková           organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

12. Formuláře

       Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou.

13. Předpisy

       Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje:

       Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

       Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

       Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

       Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

       Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

       Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

       Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších                     předpisů.

       Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

       Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

       Vyhláška č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

       Úplné znění právních předpisů je dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14. Úhrady za poskytování informací

       14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

                 Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování                     kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

                 Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

       14.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

                  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně                            povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.                      Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou                              vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

       15.1. Vzory licenčních smluv - V současné době Mateřská škola žádné licenční smlouvy neposkytuje.

       15.2. Výhradní licence - V současné době Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky žádné výhradní licence neposkytuje.

16. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

       Poskytnuté informace: Mateřská škola zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.

17. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - návody pro řešení životních situací: https://portal.gov.cz/

                                                 

bottom of page