top of page

Organizace stravování

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy.

ORGANIZACE VÝDEJE STRAVY

6:30 hod.                     rozvoz nápojů do tříd                   
8:45 - 9:15 hod.         přesnídávka
11:45 - 12:15 hod.    oběd
14:15 - 14:45 hod.    odpolední svačina

CENY STRAVNÉHO

Cena stravného je stanovena dle finančních normativů pro jednotlivé věkové kategorie. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 (např. dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2021, celý školní rok již spadá do kategorie 7 – 10 let).

Kategorie děti 3 - 6 let                              Kategorie děti 7 - 10 let                              Kategorie dieta

přesnídávka      11,- Kč                              přesnídávka         12,- Kč                              přesnídávka       13,- Kč

oběd                    29,- Kč                              oběd                       31,- Kč                              oběd                     33,- Kč

svačina               10,- Kč                              svačina                  11,- Kč                              svačina                12,- Kč

celkem                50,- Kč                              celkem                   54,- Kč                              celkem                58,- Kč   

 

ÚHRADA STRAVNÉHO - ZPŮSOB A PODMÍNKY PLACENÍ

Úhrada platby za školní stravování (stravné) je prováděna společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné) vždy do 15. dne v měsíci.

Stravné a školné se hradí: trvalým příkazem z běžného účtu.

                                                  Úhrada se provádí na účet školní jídelny č. 48237621/0100.

                                                  Je nutné uvádět variabilní symbol (identifikuje strávníka).

                                                  Složenkou - obdržíte ji na začátku každého měsíce.

Při opakovaném neuhrazení školného a stravného má ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 35).

VYÚČTOVÁNÍ PŘEPLATKŮ

Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.

V případě platby složenkou se přeplatky za odhlášené obědy odpočítávají ze stravného následujícího měsíce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Nárok na stravu - strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí ústně, telefonicky, sms (tel: 733 538 394), nebo na e-mail: mssvermova@seznam.cz, nejpozději den předem do 13 hod, v pondělí do 7 hod.

Odhlášky odpolední svačiny se provádějí ústně, telefonicky, sms (tel: 733 538 394), písemně do sešitu v šatnách dětí, nebo na e-mail: mssvermova@seznam.cz, nejpozději den předem do 13 hod.

Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.15 do 11.30 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat! Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Není-li dítě ze stravy na další dny absence řádně odhlášeno, uhradí rodiče za oběd ve školní jídelně plnou cenu (tj. včetně osobních a věcných nákladů). Rodiče jsou povinni tyto nedoplatky uhradit.

Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 8.00 hodin dne nástupu po nemoci. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

 

MŠ poskytuje dietní stravování. Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem nutričního terapeuta. Dietní stravování je dětem poskytováno na základě písemného potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 733 538 394 nebo osobně v kanceláři ŠJ.

bottom of page